Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SKLEP.SZTUKARNIA.PL
(OBOWIĄZUJE OD 1 MAJA 2020 ROKU)

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.sztukarnia.pl prowadzony jest przez Sztukarnia Grażyna Tynel, ul. Odolańska 60, 02-562 Warszawa, NIP: 5422646483, Regon: 050697982

2. Biuro firmy, pełniące miejsce biura obsługi klienta, znajduje się pod adresem ul. Odolańska 60, 02-562 Warszawa

3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.sztukarnia.pl

Produkt - asortyment sklepu internetowego sklep.sztukarnia.pl prezentowany na stronach sklepu

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w sklepie internetowym internetowym www. sklep.sztukarnia.pl

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sztukarnia Grażyna Tynel a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

Sprzedający - Sztukarnia Grażyna Tynel
 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

 2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KLIENTEM

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie

2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.

3. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Klienta o stanie realizacji złożonego zamówienia.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1. Realizacja Zamówienia następuje w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, wniesionej za pośrednictwem przelewu internetowego, przelewu tradycyjnego lub systemu płatności elektronicznych.

2. W przypadku wyboru przez Klienta jako formy dostawy Odbioru Osobistego, dostawa zamówionego towaru odbywa się poprzez jego osobiste odebranie przez Klienta w czasie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego. Informacja o możliwości odbioru osobistego przesyłki zostanie wysłana do Klienta w terminie maksymalnie 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

1. Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w ciągu 3 dni od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

3. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w na stronie sklepu Internetowego w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

4. Sprzedawca może umożliwić Klientowi odbiór osobisty Produktów w Biurze Obsługi Klienta.

5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

6. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 2 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

5. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę wynosi do 4 dni roboczych, chyba że na stronie Sklepu widnieje inna informacja

6. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Realizacja zamówienia” w Sklepie Internetowym.

6. REKLAMACJA i ZWROT PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną, jest określona w przepisach ustawy Kodeksu Cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja/zwrot  mogą zostać złożone przez Klienta np. pisemnie na adres: ul. Odolańska 60, 02-562 Warszawa lub za pośrednictwem wiadomości e-mail . Jeżeli reklamacja/zwrot dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji/zwrotu Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Klient ma 7 dni od dnia otrzymania Produktu na złożenie reklamacji/zwrotu.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji/ zwrotu Klienta będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na własny koszt na adres ul. Odolańska 60, 02-562 Warszawa.

6. W celu złożenia reklamacji/zwrotu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

a) Wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected] w temacie, wpisując "reklamacja/zwrot" lub wiadomość listem tradycyjnym na adres ul. Odolańska 60 02-562 Warszawa. Wiadomość powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyny reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

b) Składając reklamację / zwrot prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu na adres ul. Odolańska 60 02-562 Warszawa.

7. Do paczki ze zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów  jest Sprzedający.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/967 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. 

4. Dane, które są zbierane i przetwarzane to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy.

5. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl